Markkinoinnin asiantuntija

Brand Team Finland Oy tarjoaa markkinoinnin asiantuntijapalvelut yrityksenne käyttöön.

Markkinoinnin asiantuntija auttaa ja tukee
yrityksenne markkinointia parempiin tuloksiin

Markkinoinnin asiantuntija tuo uutta näkökulmaa ja osaamista markkinoinnin kokonaisuuden tueksi. Asiantuntijamme tuntee laajalti eri toimialat ja niiden markkinoinnin ominaispiirteet ja osaamisellaan osaavat antaa neuvoa ja kouluttaa tekniikoita tiiminne tueksi markkinoinnissa.

Yritys | Brand Team Finland Oy

Markkinointistrategiat

Markkinointi- ja viestintästrategia luo pohjan tuloksekkaalle ja asiakasta puhuttelevalle markkinoinnille. Onnistunut markkinointi tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteita ja se tukee yrityksen strategian toteutumista.

Jotta markkinointi on kestävää sen tulee olla myös vastuullista ja vastuullisuuden rooli yrityksien markkinointiviestinnässä kasvaa joka vuosi. Vastuullisella viestinnällä yritys luo brändilleen tukevamman jalansijan ja brändi koetaan kohderyhmissä merkityksellisenä.

Markkinoinnin ja viestinnän strategisella suunnittelulla yritys määrittelee tavoitteensa ja markkinointiviestinnän suunnan. Ennen markkinoinnin aloittamista on tärkeää, että markkinointistrategia on selvä ja kaikki brändin kanssa, tai yrityksestä viestivät ymmärtävät strategiset linjaukset. Linjaukset pitävät huolen, että brändinne pysyy yhdenmukaisena läpi koko markkinoinnin ja viestinnän prosessin.

Onnistuneen markkinointistrategian vaiheet

Tavoitteet

Kohderyhmä

Viestintä

Markkinointi- ja viestintäkanavat

Kalenteri ja budjetti

Tavoitteet

Markkinointistrategian ensimmäinen vaihe on suunnitella markkinointiviestinnän tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla selvät ja mitattavissa olevat, jotta kehitystä pystytään myös mittaamaan. Tavoitteina voi olla mm. myynnin kasvattaminen, uusasiakas hankinta, tai brändin tunnettavuuden kasvattaminen.

Kohderyhmä

Seuraavaksi määritellään kohderyhmät. Ketkä ovat yrityksen tärkeimmät kohderyhmät, jotka auttavat tavoitteeseen pääsyssä. Kohderyhmän tunnistus muokkaa markkinointiviestinnän ydinviestiä, niin että se vaikuttaa juuri teidän ydinkohderyhmään.

Viestintä

Määritellään millainen viesti ja arvo halutaan kohderyhmälle välittää. Viestin tulee tukea ydinliiketoiminnan arvo- ja palvelulupausta. Viestin tulee olla yhdenmukainen kaikissa kanavissa.

Markkinointi- ja viestintäkanavat

Kun viesti ja sanoma on selkeä kohdennetaan markkinointiviestinnän kanavat kohderyhmän tavoittamiseen. Kanavina voi olla digitaaliset kanavat, tai perinteiset kanavat, kuten tapahtumamarkkinointi ja printtimainonta.

Kalenteri ja budjetti

Lopuksi suunnitellaan millä aikataululla ja rekfenssillä saavutetaan asetettu tavoite. Lisäksi suunnitellaan tavoitteelle budjetti ja kohdennetaan budjetti palvelemaan asetettua tavoitetta.
Yritys | Brand Team Finland Oy
Markkinoinnin asiantuntija yhteiskuntavastuullisessa viestinnässä

Nykyajan markkinointiviestinnässä vastuullinen yritystoiminta ja sen viestintä ottaa yhä suurempaa roolia yrityksien viestinnästä. Vastuullisuus on myös pian raportoitava aihe yrityksien arjessa, joten aiheessa kannattaa olla edelläkävijä.

Vastuullisuus luo merkityksen liiketoiminnalle ja sitoo sisäänsä järkyttävän ison arvolupauksen asiakkaille ja sidosryhmille. Vastuullisena toimijana yritys luo brändinsä ympärille merkitystä ja syyn miksi yrityksen kanssa halutaan asioida.

Vastuullinen toiminta rakentaa myös työnantajakuvaa ja lisää työmarkkinoiden kiinnostusta yritystä kohtaan. Vastuullinen toiminta sitoo myös henkilökuntaa lähemmäksi yritystä ja pienentää näin työvoiman vaihtuvuutta.

Konsultoimme yrityksiä yhteiskuntavastuullisessa markkinointiviestinnässä ja luomme erilaisia yhteiskuntavastuullisia kampanjoita yrityksien toteutukseen.

Markkinoinnin asiantuntija
Markkinoinnin asiantuntijat avuksi markkinoinnin budjetointiin?

Mietityttääkö teitä paljonko yrityksenne kannattaa panostaa markkinointiin euroja? Markkinoinnin budjetti määräytyy tavoitteiden mukaan, mutta sitä pystytään arvioimaan jo ennen kampanjoiden aloittamista.

Markkinoinnin asiantuntijamme auttavat teitä budjetoimaan markkinoinnin kokonaisuutta. Markkinoinnin budjetit luodaan jokaiselle alustalleen omanaan ja kokonaisbudjetti yksin. Samalla läpi käymme jo aiemmin toteuttamaanne markkinointia ja kerromme jos jokin alusta kuluttaa budjettianne turhaan, tai teette yrityksessänne ns. päällekkäistä mainontaa.

Asiantuntijan tekemällä budjetilla yrityksenne säästää rahaa ja saavuttaa markkinoinnin toimenpiteille paremman ROI:n. (Return of invest/sijoitetun pääoman tuotto)

Ota yhteyttä

Varaa palaveri